Is uw bedrijf geregisteerd bij de Kamer van Koophandel? Vul dan hieronder uw handelsnaam in en selecteer uw bedrijf, uw bedrijfsgegevens worden dan automatisch opgehaald en ingevoerd in de velden hieronder.
Een moment geduld aub...

Bedrijfsgegevens


Contactpersoon


 1. Stap 1
  In welke taal wil je de privacyverklaring ontvangen?
  Let op: De privacyverklaring moet te begrijpen zijn voor je bezoeker. Gebruik je (ook) een Engelse versie van je website? Dan moet je (ook) een Engelse privacyverklaring op je website plaatsen.
 2. Stap 2
  Welke aanspreekvorm gebruik je op je website?
 3. Stap 3
  Voor welke activiteiten verwerk je persoonsgegevens of ga je persoonsgegevens verwerken?
  Let op:
  Iedere ondernemer verwerkt persoonsgegevens. Je verwerkt bijvoorbeeld persoonsgegevens als je een bestand of systeem op je computer hebt staan van je klanten of contactpersonen. Andere voorbeelden zijn: het verzamelen van gegevens voor het gebruik van een contactformulier, bestelling of een overeenkomst.

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over een persoon en waarmee hij rechtstreeks of indirect identificeerbaar is. Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 4. Stap 4
  Welke persoonsgegevens verwerk je?
 5. Stap 5
  Hoe lang bewaar je de persoonsgegevens?
 6. Stap 6
  Hoe beveilig je de persoonsgegevens?
 7. Stap 7
  Stel je profielen van mensen op door middel van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens of neem je geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen?
  Let op:
  Voorbeelden zijn verstrekken van leningen, automatische blokkade wanneer een persoon de rekening niet betaald of het geautomatiseerd verwerken van sollicitaties.
 8. Stap 8
  Verkoop je persoonsgegevens door aan derden?
 9. Stap 9
  Hoe kunnen mensen contact opnemen met vragen over hun persoonsgegevens?
  Let op: Personen hebben de volgende rechten: inzage, aanvulling, verwijdering en afscherming van hun persoonsgegevens. Ze hebben het recht om hiervoor via de mail of telefonisch een verzoek in te dienen.
 10. Stap 10
  Maak je gebruik van cookies op je website en wil je direct een cookieverklaring op maat laten maken die voldoet aan de eisen van de AVG en gebruik maken van de pakketkorting?
  Let op: Als je gebruik maakt van cookies is een cookieverklaring verplicht.
  Voorbeelden van cookies: social media buttons (Facebook, Twitter, Google+, etc.), Google Maps, Google Analytics, Hotjar, Adwords, Bing, etc?

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je onze gegevens, wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.eenvoudigrecht.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens:

EenvoudigRecht.nl
Herestraat 106
9711 LM Groningen

Telefoonnummer: 050 – 2112 676
KvK-nummer: 58 02 64 01

www.eenvoudigrecht.nl
klantenservice@eenvoudigrecht.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren, voor algemene of gerichte aanbiedingen en om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN)
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@eenvoudigrecht.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar klantenservice@eenvoudigrecht.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, automatische verwijdering van verouderde gegevens en DNSSEC.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl

X

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. Gebruiker: EenvoudigRecht.nl en diens rechtsopvolgers.
1.2. Afnemer: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met EenvoudigRecht.nl.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.
2.2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Afnemer uitdrukkelijk van de hand.
2.3. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met Afnemer de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.
2.5. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.
2.6. Gebruiker kan ten voordele van Afnemer afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Offerte
3.1. De offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.
3.2. Indien Afnemer de offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de offerte en is gebruiker gerechtigd de offerte te wijzigen of in te trekken.
3.3. Gebruiker heeft het recht om een offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Afnemer.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1. De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.
4.2. In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen worden verricht en is het uurtarief of de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk overeengekomen.
4.3. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal gebruiker zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Gebruiker voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Gebruiker heeft slechts een inspanningsverplichting en geeft geen garanties om een beoogd resultaat te bereiken.
4.4. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Gebruiker kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij goedkeuring nodig heeft voor het resultaat van het voorgaande deel.
4.5. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Afnemer. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door Afnemer niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.
4.6. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen of wijzigen met een opzegtermijn van één maand. Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd. Daarnaast kan gebruiker de overeenkomst zonder opzegtermijn opschorten of beëindigen wanneer Afnemer in strijd handelt met de overeenkomst of deze voorwaarden. De overeenkomst kan door Afnemer niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.
4.7. Indien afnemer gebruik wil maken van de ‘niet goed geld terug’ garantie moet hij dit binnen zes kalenderdagen, na ontvangst van de factuur, kenbaar maken aan gebruiker.
4.8. Naar inzicht van gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.
4.9. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien Afnemer verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl Afnemer hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.
4.10. Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de diensten zijn verricht door gebruiker en het verschuldigde bedrag is betaald door Afnemer.
4.11. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Afnemer surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Wijziging voorwaarden
5.1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan Afnemer bekend zijn gemaakt.
5.2. Afnemer behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.
5.3. Indien Afnemer binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat Afnemer de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 6: Honorarium
6.1. Het uurtarief van gebruiker is exclusief omzetbelasting, reiskosten en andere onkosten.
6.2. In plaats van een uurtarief kan er vooraf of tussentijds een totaalbedrag worden overeengekomen.

Artikel 7: Prijzen en betaling
7.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
7.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
7.3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij gebruiker.
7.4. Afnemer is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. De particuliere Afnemer is in verzuim wanneer hij in gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Afnemer is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.
7.5. Indien de Afnemer in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van de Afnemer. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.
7.6. Betalingen van Afnemer strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer Afnemer anders aangeeft bij de betaling.
7.7. Afnemer is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van Afnemer tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag Afnemer de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
7.8. Gebruiker is gerechtigd om Afnemer een voorschot te laten betalen. Afnemer is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien gebruiker dit wenselijk acht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.
8.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
8.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.
8.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.
8.5. Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van Afnemer is Afnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.
8.6. Afnemer vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
9.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
9.2. Gebruiker heeft het recht om het logo van afnemer te gebruiken ten behoeve van publiciteits- en promotiedoeleinden.
9.3. Alle kennis die gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van Afnemer.

Artikel 10: Gegevens
10.1. Gegevens van Afnemer worden door gebruiker vertrouwelijk behandeld en worden, zonder voorafgaande toestemming van Afnemer, nimmer doorverkocht aan derden.
10.2. Gegevens van Afnemer worden door gebruiker beperkt gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt onder meer direct-mailing en telemarketing verstaan.

Artikel 11: Overmacht
11.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met Afnemer, opgeschort. Gebruiker stelt Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
11.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc..
11.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.
11.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.
11.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is Afnemer verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wil je de algemene voorwaarden opslaan? Download de algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden

©EenvoudigRecht.nl

X